Genomförda investeringar

Carex of Sweden AB
Carex of Sweden erbjuder biologiskt slamfria, kretsloppsbaserade naturliga ekosystem utan kemiska tillsatser för återvinning av avloppsvatten från industrier, hushåll, oljebolag, kommuner och rederier. Initialt prioriterade marknader är oljebolagens biltvättar, enskilda hushåll och hushållskluster som samfälligheter och grannsamverkan, livsmedelsproduktion, deponier samt renovering av sjöar och vattendrag. Läs mer på www.carexofsweden.se.

Leading Light AB
Leading Light utvecklar, tillverkar och säljer smarta hållbara belysningssystem, som drivs via alternativa energikällor som sol. Den framtida gatubelysningen är intelligent och tillhandahåller nya typer av samhällstjänster som t ex kan mäta trafikflöde, luftkvalitet, övervakning, väderförhållanden samt andra nyttofunktioner. Marknadsfokus är hållbara städer och miljöer i Norden. Läs mer på www.leadinglight.se.

Monivent AB
Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp och som inte spontanandas vid födseln så att luft måste manuellt pumpas ner i lungorna. Monivent Neo mäter bl.a. volymer via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård. Läs mer på www.monivent.se.

Recycling United Scandinavia AB
Recycla.se erbjuder en tjänsteplattform via en portal som matchar avfallsproducenter, såväl företag som privathushåll, med återvinningsbolag. Det hjälper avfallsproducenten att hantera sitt avfall på bästa sätt och det ger återvinningsbolagen ett bra säljverktyg. Hittills har Recycla.se lyckats attrahera ca 30.000 kunder och har som ambition expandera verksamheten. Läs mer på www.recycla.se.

Ten Medical Design AB
Ten Medical Design AB (10MD) har utvecklat världens första textila strålskydd för sjukhuspersonal som utsätts för röntgenstrålning i sitt dagliga arbete och i förlängningen även för patienter. Användarstudier visar att 10MD's första produkt, ett huvudskydd, reducerar exponeringen av strålning i hjärnan med upp till 95% samtidigt som produkten är komfortabel och lättanvänd. Det vävda strålskyddsmaterialet är patenterat och har erhållit marknadsgodkännande för den europeiska marknaden, ett s.k. CE-märke. 10MD har påbörjat försäljningen av den. Läs mer på www.10md.se

Econans AB
Econans vision är att bli den ledande tjänsten för prognostisering och automatiserad rådgivning av ungas privatekonomi. Via en tidig betaversion har användare och potentiella kunder gett mycket positiv feedback. Med lärdomar från betaversionen och med nyinvesterat kapital kommer den skalbara plattformen Econans 2.0 att utvecklas och lanseras. Läs mer på www.econans.se.

Luxbright AB
Luxbright utvecklar, tillverkar och säljer röntgenrör med förbättrad prestanda baserade på nanomaterial och innovativ design till en global kundkrets. Patenterad teknologi erbjuder µ-fokusfunk-tionalitet för förbättrad upplösning och fältemission medför fördelar som lägre energiförbrukning och lägre stråldoser. Marknadsfokus är branscherna för icke-förstörande testning och säkerhet. Läs mer på www.luxbright.com.

Ostrea Förvaltnings AB
Ostrea Aquacultures affärsidé är att producera och sälja ostronyngel och konsumtionsstora ostron av ffa det världskända svenska ostronet Ostrea edulis jämte andra ostron för leverans till inhemska och utländska marknader. Ostrea har sedan 2008 byggt upp en state-of-the-art anläggning på Sydkoster och förfinat metoderna för odling av mikroalger (föda för ostronlarver/-yngel) och ostron. Läs mer på www.aquaculture.se.

Teknosell International AB
Teknosell Internationell bedriver en växande utbildnings-, tränings- och uppföljningsverksamhet i närmare 80 länder och på 25 språk. Fokus ligger på bil- och verkstadsindustrins service- och säljpersonal, som tränas med god långsiktiga effekter på deras kompetensutveckling. Teknosells lösning är en tjänsteinnovation som förändrar beteenden och förbättrar kunders servicenivå och i förläningen deras lönsamhet. Läs mer på www.teknosell.com.

Ectin Research utvecklar cancerterapi baserat på ett unikt patientfynd och beprövade läkemedelssubstanser. Cancerbehandlingen kan potentiellt behandla en rad olika cancertyper t.ex. blås-, prostata-, bröst- och tjocktarmscancer. Ectin Research har valt att initialt fokusera på behandling av metastaserande former av blåscancer där det ursprungliga patientfyndet gjordes och det idag saknas adekvat behandling. Den numera patenterade cancerterapin är både patientvänlig och samhällsekonomiskt attraktiv. Ectin Research förväntas ha en snabb väg till att dokumentera klinisk effekt genom planerad kliniskstudie i blåscancerpatienter. Läs mer på www.ectinresearch.com