Investeringserbjudande i GOKAP Invest!

Nytt erbjudande om att investera i GOKAP Invest AB (publ) kommer efter sommaren.

Ägarna i GOKAP Invest ämnar ta in ytterligare kapital för fortsatta investeringar.   

GOKAP Holding AB innehar röststarka A-aktier (10 röster per aktie) i GOKAP Invest AB (publ) för att även i fortsättningen kunna säkerställa stabilitet och trygghet för minoritetsägare i GOKAP Invest AB så att arbetet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som satts upp. Av det skälet emitteras B-aktier (1 röst per aktie) till investerare.

Utdelning sker enligt beslut i bolagsstämma till GOKAP Invests delägare, som kommer att bestå av GOKAP Holding AB och alla investerare.

Klicka här för att ladda ner Informationsbroschyren.

 

GOKAPs kapitalbas

Målsättningen är att ca 50 mkr skall tillföras GOKAP för investeringar. Inledningsvis inbjudes till aktieteckning i GOKAP om högst 15 mkr för att kunna påbörja investeringsarbetet. Under den första emisionen från våren 2018 fram till juni 2019 har teckandes ca 8,3 mkr. Därefter ämnar vi ta in resterande kapital i nästföljande finansieringsrundor. Vårt mål är att ha ökat värdet på GOKAP till dess. Längre fram ämnar vi attrahera mer kapital för att fortsätta verksamheten, om ägarna så beslutar.

Hur tecknar man?

Obs! Om du avser att teckna för över 145.000 svenska kronor (15.000 Euro) måste du även fylla i ett separat dokument om usprungskontroll, samt bifoga kopia på identitetshandling. Denna måste vidimeras av två personer, som anger sitt persnr och telefonnr.

Det kommer att vara möjligt till teckning av aktier längre fram, anmälningssedel kommer då kunna laddas ner här. Ifylld anmälningssedel skickas via fysiskt brev till GOKAP Invest AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 41126 Göteborg - eller scanna och skicka via e-post till info@gokap.se.

För juridisk person ska registreringsbevis, som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas, vilken också ska vidimeras av två personer som anger sina personnr och telefonnr.

Erbjudandet i korthet

 

Teckningskurs:                           anges senare, courtage utgår ej

Kvotvärde:                                  0,10 kr

Aktieslag:                                    B-aktie

Teckning sker i poster om:          5 000 B-aktier, minsta insats 

Emissionsvolym:                         högst  B-aktier, vid full teckning tillförs GOKAP

Värdering:                                   mkr (pre-money), mkr (post-m.)

Antal aktier före emission:          5 000 000 A-aktier,  B-aktier

Aktiebrev:                                   ges inte ut

Aktiebok:                                    hos Nordiska Värdepappersregistret