Investeringserbjudande i GOKAP Invest!

Ebjudande om att investera i GOKAP Invest AB (publ). 

GOKAP Invest komer ta in ytterligare kapital för fortsatta investeringar. Information redovias hör när det är aktuellt.  

GOKAP Holding AB innehar röststarka A-aktier (10 röster per aktie) i GOKAP Invest AB (publ) för att även i fortsättningen kunna säkerställa stabilitet och trygghet för minoritetsägare i GOKAP Invest AB så att arbetet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som satts upp. Av det skälet emitteras B-aktier (1 röst per aktie) till investerare.

Utdelning sker enligt beslut i bolagsstämma till GOKAP Invests delägare, som kommer att bestå av GOKAP Holding AB och alla investerare.

Ladda ner vår presentation här

GOKAPs kapitalbas

Målsättningen är att ca 50 mkr skall tillföras GOKAP för investeringar. Under de första emissionerna från våren 2018 fram till december 2020 har tecknats ca 11 mkr.

Hur tecknar man?

Obs! Om du avser att teckna för över 150.000 svenska kronor (15.000 Euro) måste du även fylla i ett separat dokument om ursprungskontroll, samt bifoga kopia på identitetshandling. Denna måste vidimeras av två personer, som anger sitt persnr och telefonnr.

kyc-dokument fysisk person hämta här.
kyc-dokument juridisk person hämta här


För teckning av aktier ladda ner anmälningssedel (här) Ifylld anmälningssedel skickas via fysiskt brev till GOKAP Invest AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 41126 Göteborg - eller scanna och skicka via e-post till info@gokap.se.

För juridisk person ska registreringsbevis, som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas, vilken också ska vidimeras av två personer som anger sina personnr och telefonnr.

Erbjudandet i korthet (teckning tom 2023-01-31)

Teckningskurs:                           2 kr per aktie, courtage utgår ej

Kvotvärde:                                  0,10 kr

Aktieslag:                                    B-aktie

Teckning sker i poster om:          5 000 B-aktier, minsta insats 10 000 kr

Emissionsvolym:                         1 000 000 högst miljoner B-aktier, vid full teckning tillförs GOKAP 2 Mkr

Värdering:                                   ca 35 mkr (pre-money),  ca 37 mkr (post-m.)

Antal aktier före emission:          5 000 000 A-aktier, 12 475 500 B-aktier

Aktiebrev:                                   ges inte ut

Aktiebok:                                    hos Euroclear Sweden AB