Välkommen till GOKAP Invest!

GOKAP Invest är grundat med syfte att göra framgångsrika investeringar i innovativa start-ups i tidig fas och därigenom tillföra mer kapital till start-ups i Göteborg och Västsverige. Detta ska göras genom att:

  • attrahera och välja ut företag att investera i, vilket sker delvis med hjälp av våra samarbetspartners
  • genomföra analyser och göra ett antal investeringar som matchar GOKAPs riktlinjer
  • typinvesteringen är ca 1-2 mkr/objekt
  • saminvestera med befintliga investerare
  • intressera fler in­­ves­terare för möjligheterna att investera i regionen
  • säkerställa försäljning av aktier och avkastning på insatt kapital till ägarna av GOKAP.

Investeringsramar*)

Investeringsfas:          sådd, start-up, onoterat
Branschfokus:            alla branscher
Ambition:                    fylla ett kapitalbehov hos start-ups 
                                   tillsammans med andra investerare om upp 
                                   till 10 mkr per investeringsobjekt
Storlekspann:             upp till 2 mkr/objekt och finansieringsrunda 
Investeringshorisont:  3-5 år
Avkastning/exit:         utdelning, försäljning eller notering

Tillsammans med samarbetspartners, som presenteras på sidan Om GOKAP, kommer vi att hitta intressanta investeringsobjekt, som kan passa GOKAPs riktlinjer.

*) GOKAP har inte någon fastställd investeringspolicy (dvs. inga fasta avgränsningar angående t.ex. bolagsstorlek, geografisk spridning, innehavstider, etc.). Investeringar kan även ske genom förvärv av tex rättigheter eller annat som bolaget anser vara förenligt med bolagsordningen.